§ 1

Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.magneska.pl prowadzonego przez Agnieszkę Jasnos, prowadzącą działalność gospodarczą „Magneska Art  Agnieszka Jasnos” z siedzibą w Zielonej Górze ul. Racula-Grabowa 11F/2, NIP 9730988158, REGON 362205842, wpisaną do rejestru przedsiębiorców - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego.

§ 2

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

2.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2.2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2.3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.magneska.pl;

2.4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.magneska.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia;

2.5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

2.6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Magneska Art a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

2.7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 14p1, poz. 1176 ze zm.);

2.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

2.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

2.10. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która odwiedza Sklep, w tym dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu oraz kontaktuje się z obsługą Sklepu.

 

§ 3

Postanowienia ogólne

3.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.magneska.pl.

3.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;

b) Warunki i zasady składania droga elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
c) Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

3.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.magneska.pl oraz sporządzić jego wydruk.

3.5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu Cywilnego.

3.6. Zdjęcia Towarów umieszczane na stronach internetowych Sklepu są przykładowe i służą prezentacji wskazanych na nich modeli.

3.7. Informacja o cenie podawana na stronach internetowych Sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, do końca realizacji Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez klienta e-maila, o którym mowa powyżej.

 

§ 4

Zasady korzystania ze Sklepu internetowego


4.1. Dla korzystania ze Sklepu Internetowego nie jest wymagana rejestracja w jego ramach. 

4.2. Rejestracja w Sklepie Internetowym umożliwia korzystanie z dodatkowych usług dotyczących Zamówień.

4.3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

4.4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4.5. Magneska Art może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) Podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) Dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu,
c) Dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Magneska Art za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Magneska Art

4.6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Magneska Art

4.7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

4.8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) Korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Magneska Art,
e) Korzystania ze wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) Korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

§ 5

Procedura zawarcia umowy sprzedaży

5.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.magneska.pl, dokonać wyboru Towaru/Towarów z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi  komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

5.2. Wybór zamawianych Towarów przez klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

5.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku - "potwierdzam zamówienie" (przy płatności przelewem) lub "zapłać przez Przelewy24" (przy płatności przez system Przelewy24) – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

5.4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz przyciśnięcie przycisku "potwierdzam zamówienie" (przy płatności przelewem) lub "zapłać przez Przelewy24" (przy płatności przez system Przelewy24).

5.5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Magneska Art Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

5.6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

5.7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

§ 6

Dostawa


6.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

6.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką pocztową rejestrowaną lub przesyłką kurierską. Ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

6.3. Wysłanie Zamówienia następuje najpóźniej następnego dnia roboczego od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Magneska Art.

6.4. Cennik dostaw dostępny jest na jednej ze stron Sklepu (Dostawa)

 

§ 7

Ceny i metody płatności

 

7.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i dotyczą tych, których zawartość jest opisana przy każdym z wyświetlanych na stronach Sklepu Towarze.

7.2. Klient ma możliwość zapłaty za Zamówienie:
a) Przelewem na numer konta bankowego 75 1050 1911 1000 0092 1542 9680 (ING BANK) ,
b) Korzystając z szybkich płatności świadczonych przez Przelewy24

7.3. Cennik dostaw dostępny jest na jednej ze stron Sklepu (Dostawa)

 

 § 8

Uprawnienia do odstąpienia od umowy

 

8.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Magneska Art. podany w niniejszym Regulaminie (dotyczy tylko produktów wysyłanych przez sklep magneska.pl).

8.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

8.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego Towaru na adres Magneska Art podany w niniejszym Regulaminie, a Magneska Art dokona zwrotu zapłaconej ceny Towaru na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego w terminie 14 dni.

8.4. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać przesłany w oryginalnym opakowaniu, z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dowodem zakupu (paragon lub faktura), zapewniającym brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Uszkodzenie produktów w czasie transportu z winy Klienta, może skutkować nieprzyjęciem zwrotu przez Magneska Art.

8.5. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

8.6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku artkułów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tj. produktów stworzonych według specjalnych wytycznych Klienta, nie będących w stałym asortymencie sklepu Magneska Art.

8.7. W przypadku, kiedy Klient przy składaniu zamówienia skorzystał ze zniżek (opisanych szczegółowo tutaj) i/lub została naliczona darmowa dostawa, powyżej zamówień za kwotę 150 zł, a Klient zwrócił znaczną część towaru zawartego w zamówieniu, Magneska Art ma prawo do odliczenia od kwoty zwrotu przyznanych rabatów zarówno na towar jak i darmową dostawę. Zwracając tym samym Klientowi kwotę towaru pomniejszoną o rzeczone upusty cenowe. 

8.8. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się pod niniejszym regulaminem.

 

 § 9

Reklamacje dotyczące towarów

 

9.1. Magneska Art  jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, za wady fizyczne lub prawne Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

9.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres magneskaart@gmail.com. Magneska Art zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

§ 10

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

10.1. Magneska Art podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

10.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Magneska Art o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Magneska Art  podany w niniejszym Regulaminie, e-mailowo pod adres magneskaart@gmail.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.

10.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

10.5. Magneska Art zobowiązuje się do rozpatrzenia  reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

§ 11

Bezpieczeństwo i ochrona prywatności

 

11.1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, uzyskane w trakcie działalności sklepu dane są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom. Zgodnie z tą ustawą, Użytkownik sklepu ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia ich z bazy.

11.2. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), informujemy Użytkowników o przetwarzaniu ich danych osobowych i zasadach na jakich to się odbywa.

11.3. Administratorem danych osobowych gromadzonych przez Sklep jest Magneska Art Agnieszka Jasnos z siedzibą w w Zielonej Górze ul. Racula-Grabowa 11F/2, nr NIP: 9730988158, nr REGON: 362205842, e-mail: kontakt@magneska.pl (dalej „Administrator”).

11.4. Przetwarzane dane.

11.4.1. Dane osobowe otrzymane od osób odwiedzających sklep oraz Użytkowników dokonujących rejestracji w Sklepie są przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w takich celach i takim zakresie, na jakie osoby te wyrażają zgodę. 

11.4.2. Dane osobowe gromadzone podczas rejestracji konta oraz składania zamówienia w Sklepie to:

         Adres e-mail

         Imię

         Nazwisko

         Adres (w tym: ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, państwo),

         Nazwa Firmy (opcjonalnie)

         Data urodzenia (opcjonalnie)

         Numer telefonu 

Wyżej wymienione dane przetwarzane są za zgodą Użytkownika w celu realizacji zamówienia, w tym dostarczenia go do Użytkownika, a także kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawach związanych z jego kontem w Sklepie a także zmianami regulaminu. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Sklepie i rozpatrywania reklamacji oraz przez okres posiadania przez Użytkownika konta w Sklepie, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta w Sklepie.

11.4.3. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika osobnej zgody na wysyłanie Newslettera, adres e-mail jest dodatkowo wykorzystywany w celu przekazywania Użytkownikowi informacji o nowościach, produktach i ofertach Sklepu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres subskrypcji Newslettera, czyli do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody na jego subskrypcję.

11.4.4. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika osobnej zgody na wysyłanie wiadomości marketingowych w formie e-mail, adres e-mail Użytkownika jest dodatkowo wykorzystywany w celu przekazywania Użytkownikowi treści marketingowych. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie wiadomości marketingowych lub skasowania konta Użytkownika w Sklepie.

11.4.5. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika osobnej zgody na wysyłanie wiadomości marketingowych w formie SMS, numer telefonu jest dodatkowo wykorzystywany w celu przekazywania Użytkownika tekstowych treści marketingowych. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie wiadomości marketingowych lub skasowania konta Użytkownika w Sklepie.

11.4.6. W przypadku złożenia przez Użytkownika zapytania poprzez formularz kontaktowy,  czat lub też bezpośrednio poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@magneskaart.pl - dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu obsłużenia złożonego zapytania. Dane te będą przechowywane przez okres niezbędny do obsługi zapytania, nie dłużej niż 3 lata od zakończenia obsługiwania tego zapytania.

11.4.7. W przypadku pozostawienia przez Użytkownika komentarza na Blogu prowadzonego w ramach Sklepu – dane osobowe nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu oraz będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 lata od pozostawienia komentarza.

11.4.8. Dane Użytkownika mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do potrzeb i zainteresowań Użytkownika oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług. Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.

11.5. Bezpieczeństwo

11.5.1. Administrator dokłada wszelkich starań aby gromadzone oraz przetwarzane dane osobowe były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

11.5.2. Sklep chroniony jest certyfikatem SSL dostarczanym przez RapidSSL RSA CA 2018.

11.6. Udostępnianie gromadzonych danych

11.6.1. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.  Administrator  może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora.

11.6.2. Podmiotem, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych jest H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, świadcząca Administratorowi usługę hostingu Sklepu.

11.7. Prawa Użytkownika

11.7.1. Użytkownik ma prawo do modyfikacji, wyeksportowania oraz wglądu w dane osobowe przetwarzane przez Sklep, a także prawo do ograniczenia przetwarzanych danych oraz cofnięcia każdej uprzednio dokonanej zgody . Ponadto, Użytkownikowi przysługuje prawo do bycia zapomnianym (usunięcia konta w Sklepie) oraz prawo do bycia anonimowym.

11.7.2. Użytkownik może realizować te prawa logując się do Panelu Użytkownika w Sklepie (Moje konto > Zarządzanie prywatnością) oraz dokonując niezbędnych zmian, lub też kontaktując się bezpośrednio z obsługą sklepu za pomocą formularza kontaktowego, lub pisząc bezpośrednio na adres kontakt@magneskaart.pl.

11.7.3. Gdyby w Sklepie zdarzyło się wypłynięcie danych osobowych, Użytkownik zostanie o tym powiadomiony w ciągu 72 godzin od wystąpienia zdarzenia.

11.7.4. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna on, że przetwarzanie dotyczących Użytkownika danych osobowych narusza przepisy prawa.

11.8. Pliki Cookies.

11.8.1. Sklep korzysta z plików Cookies - są to pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę na urządzeniu Użytkownika, zawierające m.in. nazwę strony internetowej, czas ich przechowywania, unikalny numer. 

11.8.2. Pliki cookies, które mogą zostać użyte na stronach internetowych serwisu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera – Użytkownik jest anonimowy (bez podawania imienia lub nazwiska Użytkownika). Są to informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze Użytkownika, które mogą być odczytane przez serwer Administratora przy każdorazowym połączeniu się z komputera Użytkownika.

11.8.3. Preferencje dotyczące cookies można skonfigurować w ustawieniach przeglądarki internetowej używanej przez Użytkownika.

11.8.4. Korzystając ze Sklepu, Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. 

 

 

§ 12

Postanowienia końcowe

 

12.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Magneska Art a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

12.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczna oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

 (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Adresat:

Magneska Art Agnieszka Jasnos

Ul. Racula-Grabowa 11F/2

66-004 Zielona Góra

email: kontakt@magneska.pl

Oświadczenie:

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

….............................................................................................................................................

….............................................................................................................................................

….............................................................................................................................................

….............................................................................................................................................

….............................................................................................................................................

….............................................................................................................................................

Data otrzymania zamówienia:............................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta:............................................................................................

Adres Klienta:

….............................................................................................................................................

….............................................................................................................................................

….............................................................................................................................................

Telefon kontaktowy Klienta:

...................................................

Podpis Klienta

...................................................

Data:

...................................................

 

UWAGA! Zwracane towary wraz z kopią wypełnionego formularza należy odesłać na adres:

Magneska Art Agnieszka Jasnos

ul. Racula-Grabowa 11F/2

66-004 Zielona Góra

 

 

 

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć